میتونی چندتا گزینه انتخاب کنی.
می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید.