دقت و توجه

admin 0 (0 رای) 15 دی 1399 پرفروش ویژه

توضیحات

شاید بتوان گفت دقت و توجه دروازه ورودی اطلاعات به مغز هستند و از الزامات تفکر و شناخت.به معنایی دقت و توجه علاوه بر این که اطلاعات و شناخت ما نسبت به محیط اطراف را افزایش خواهد داد، روی مهارت‌ها و خصوصیات دیگرِ ذهنی مانند خلاقیت، حافظه، تفکر نقاد، تفکر واگرا و… هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و بی‌گمان از ویژگی‌هایی است که در موفقیت انسان تاثیر بسازیی خواهد داشت . عوامل متعددی روی این شاخصه ذهنی موثر هستند و نمی‌توان به سادگی و با قاطعیت درباره عوامل موثر در دقت و راه‌هایی که به افزایش آن کمک می‌کنند نظر داد اما بی‌گمان تکنیک‌ها و تمرین‌های متعددی که تا به حال ابداع شده‌اند در افزایش دقت موثرند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

http://<svg class=”animated” id=”freepik_stories-learning” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” viewBox=”0 0 500 500″ version=”1.1″ xmlns:svgjs=”http://svgjs.com/svgjs”><style>svg#freepik_stories-learning:not(.animated) .animable {opacity: 0;}svg#freepik_stories-learning.animated #freepik–Elements–inject-2 {animation: 1.5s Infinite linear heartbeat;animation-delay: 0s;}svg#freepik_stories-learning.animated #freepik–Earth–inject-2 {animation: 1.5s Infinite linear spin;animation-delay: 0s;}svg#freepik_stories-learning.animated #freepik–Character–inject-2 {animation: 1.5s Infinite linear floating;animation-delay: 0s;} @keyframes heartbeat { 0% { transform: scale(1); } 10% { transform: scale(1.1); } 30% { transform: scale(1); } 40% { transform: scale(1); } 50% { transform: scale(1.1); } 60% { transform: scale(1); } 100% { transform: scale(1); } } @keyframes spin { from { transform: rotate(0); } to { transform: rotate(360deg); } } @keyframes floating { 0% { opacity: 1; transform: translateY(0px); } 50% { transform: translateY(-10px); } 100% { opacity: 1; transform: translateY(0px); } } </style><g id=”freepik–background-simple–inject-2″ style=”transform-origin: 255.123px 250.607px 0px;” class=”animable animator-active”><g id=”el2re0hpiv805″><path d=”M67.93,167.09s-27.88,72,11.3,144.5S199.11,422.39,263.7,455.14s131.66,16.8,163.53-36.84-11.84-91.93-11.9-168.42,11.45-96.74-30-161.36-143.06-78.93-219.9-31S67.93,167.09,67.93,167.09Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); opacity: 0.7; transform-origin: 248.588px 250.607px 0px;” class=”animable”></path></g><path d=”M63.69,139.16C90.4,87.32,140,48.1,201.75,42.58A171.52,171.52,0,0,1,320.48,76.93c16.86,13,31.84,29.55,41.79,48.44,11.42,21.7,14.75,46.72,26.5,68.32,14.61,26.85,42.05,37.93,60.48,61.13,15.17,19.11,20.38,44.72,18.64,69.06-3.18,44.43-29.21,86.61-67.5,109.38-32.37,19.25-71.39,24.56-109,22.81-58-2.69-115.74-21.82-161.42-57.65s-78.51-88.8-86.29-146.33C38.39,213,46.08,173.33,63.69,139.16Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); transform-origin: 255.123px 249.156px 0px;” id=”elykhwf4pm4f” class=”animable”></path><g id=”els1ozvilq0hj”><path d=”M63.69,139.16C90.4,87.32,140,48.1,201.75,42.58A171.52,171.52,0,0,1,320.48,76.93c16.86,13,31.84,29.55,41.79,48.44,11.42,21.7,14.75,46.72,26.5,68.32,14.61,26.85,42.05,37.93,60.48,61.13,15.17,19.11,20.38,44.72,18.64,69.06-3.18,44.43-29.21,86.61-67.5,109.38-32.37,19.25-71.39,24.56-109,22.81-58-2.69-115.74-21.82-161.42-57.65s-78.51-88.8-86.29-146.33C38.39,213,46.08,173.33,63.69,139.16Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); opacity: 0.7; transform-origin: 255.123px 249.156px 0px;” class=”animable”></path></g></g><g id=”freepik–Elements–inject-2″ style=”transform-origin: 256.419px 201.572px 0px;” class=”animable”><path d=”M46.07,158.11c1.18,4.68.6-3.93,2.91-14.45s6.28-6.26,6.28-6.26″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 50.666px 147.98px 0px;” id=”elal7o6balyy” class=”animable”></path><line x1=”45.35″ y1=”147.36″ x2=”52.6″ y2=”144.39″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 48.975px 145.875px 0px;” id=”elngrnogne71a” class=”animable”></line><path d=”M58.59,140.82s-4.33,9,2.2,12.78″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 58.9863px 147.211px 0px;” id=”elkewy1ms1uui” class=”animable”></path><path d=”M64.74,138.3s7.16,4,2.68,12.58″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 66.8164px 144.59px 0px;” id=”elqojx0m07rit” class=”animable”></path><line x1=”59.84″ y1=”143.86″ x2=”64.97″ y2=”147.6″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 62.405px 145.73px 0px;” id=”el6djvr8qooep” class=”animable”></line><line x1=”63.86″ y1=”142.21″ x2=”59.85″ y2=”148.6″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 61.855px 145.405px 0px;” id=”el6lbgfrciq7n” class=”animable”></line><g id=”el1vocyl7ur0u”><circle cx=”76.13″ cy=”236.2″ r=”10.91″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 76.13px 236.2px 0px; transform: rotate(-80.68deg);” class=”animable”></circle></g><g id=”ela005g3hf29a”><circle cx=”90.95″ cy=”240.47″ r=”12.1″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 90.95px 240.47px 0px; transform: rotate(-11.59deg);” class=”animable”></circle></g><line x1=”86.07″ y1=”231.71″ x2=”81.05″ y2=”233.5″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 83.56px 232.605px 0px;” id=”el6h15aogmzdv” class=”animable”></line><line x1=”86.77″ y1=”233.78″ x2=”79.55″ y2=”236.39″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 83.16px 235.085px 0px;” id=”elzvumwg4wmc” class=”animable”></line><line x1=”87.04″ y1=”236.28″ x2=”78.98″ y2=”239.38″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 83.01px 237.83px 0px;” id=”elenewzqxmm2″ class=”animable”></line><line x1=”86.47″ y1=”239.69″ x2=”79.12″ y2=”243.05″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 82.795px 241.37px 0px;” id=”eliu08bf27fa” class=”animable”></line><line x1=”85.17″ y1=”242.31″ x2=”79.59″ y2=”244.63″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 82.38px 243.47px 0px;” id=”elen772hv3ql7″ class=”animable”></line><path d=”M81.4,219.59c-.31-1-3.85-1.62-4,1s3.73.44,4.83-1c0,0-2,2.69-1.16,3.22″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 79.8125px 220.768px 0px;” id=”elepkgq53bvwe” class=”animable”></path><path d=”M101,222.85l-3.14,6.53s1.57-3.27,3.25-3c2.07.37.69,3.76-1.81,2.51″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 99.9883px 226.115px 0px;” id=”elrrsbmbmtjee” class=”animable”></path><line x1=”442.71″ y1=”329.47″ x2=”447.64″ y2=”334.13″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 445.175px 331.8px 0px;” id=”elmphahvksxvl” class=”animable”></line><line x1=”447.64″ y1=”328.25″ x2=”443.51″ y2=”334.42″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 445.575px 331.335px 0px;” id=”elu55b32add3o” class=”animable”></line><line x1=”452.49″ y1=”330.02″ x2=”457.43″ y2=”328.18″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 454.96px 329.1px 0px;” id=”el5jjnj0dnbzf” class=”animable”></line><line x1=”459.8″ y1=”323.04″ x2=”462.8″ y2=”325.69″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 461.3px 324.365px 0px;” id=”elsf67sztnbqo” class=”animable”></line><line x1=”465.1″ y1=”319.85″ x2=”461.3″ y2=”332.89″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 463.2px 326.37px 0px;” id=”elwf1jq8361f” class=”animable”></line><polygon points=”234.97 256.22 248.24 247.09 265.81 248.32 266.91 270.6 254.01 279.82 238.09 278.66 234.97 256.22″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 250.94px 263.455px 0px;” id=”el2tksaiuv6ce” class=”animable”></polygon><polyline points=”238.09 278.66 250.94 269.41 266.91 270.6″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 252.5px 274.035px 0px;” id=”elbt68k581ymh” class=”animable”></polyline><line x1=”250.94″ y1=”269.41″ x2=”248.24″ y2=”247.09″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 249.59px 258.25px 0px;” id=”elt51dnhny9hg” class=”animable”></line><polyline points=”234.97 256.22 252.5 258.25 265.81 248.32″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 250.39px 253.285px 0px;” id=”elv8ksbapty9″ class=”animable”></polyline><line x1=”252.5″ y1=”258.25″ x2=”254.01″ y2=”279.82″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 253.255px 269.035px 0px;” id=”elukyvj9ujq2l” class=”animable”></line><polygon points=”389.85 181.37 383.97 199.64 402.27 197.17 389.85 181.37″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 393.12px 190.505px 0px;” id=”eleus4iq8lk3j” class=”animable”></polygon><line x1=”389.85″ y1=”181.37″ x2=”393.12″ y2=”198.3″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 391.485px 189.835px 0px;” id=”els9x8h43lrc” class=”animable”></line><polyline points=”392.6 195.59 394.74 195.25 395.24 198.12″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 393.92px 196.685px 0px;” id=”elt31me0lddrg” class=”animable”></polyline><line x1=”159.39″ y1=”348.56″ x2=”168.53″ y2=”353.05″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 163.96px 350.805px 0px;” id=”elta8xxdb3ur” class=”animable”></line><line x1=”165.58″ y1=”345.13″ x2=”162.96″ y2=”354.68″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 164.27px 349.905px 0px;” id=”eljcfq7g5bb3r” class=”animable”></line><path d=”M166.85,340.47a1.38,1.38,0,0,1,2.2.29c.92,1.44-.88,4.46-.88,4.46l3.67-1.4″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 169.346px 342.633px 0px;” id=”el46xf6joz0qm” class=”animable”></path><path d=”M231.15,34c8.73,4.91-1.27,16.91-1.27,23.91s10,6,15,8c2,0,6,0,5.89,5.08″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 240.326px 52.4941px 0px;” id=”elaoj6w86wpij” class=”animable”></path><path d=”M221.42,40.37c1.52,8.27,11,5.34,16.82,7.23,10,3.25,4.45,13.57,1.47,19.81-1.79,3.72-3.57,8.94-.37,12.47″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 232.688px 60.125px 0px;” id=”el9brqrft6sh7″ class=”animable”></path><line x1=”222.7″ y1=”43.58″ x2=”233.11″ y2=”34.93″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 227.905px 39.255px 0px;” id=”ele1epkqtp4r6″ class=”animable”></line><line x1=”226.78″ y1=”46.16″ x2=”234.62″ y2=”39.66″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 230.7px 42.91px 0px;” id=”el2cp6o58ht0p” class=”animable”></line><line x1=”231.39″ y1=”52.74″ x2=”238.01″ y2=”47.54″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 234.7px 50.14px 0px;” id=”elncgugd1x91n” class=”animable”></line><line x1=”230.02″ y1=”60.52″ x2=”242.96″ y2=”51.22″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 236.49px 55.87px 0px;” id=”elw9vl5557ura” class=”animable”></line><line x1=”234.98″ y1=”64.15″ x2=”244″ y2=”57.53″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 239.49px 60.84px 0px;” id=”elcmopfelqfga” class=”animable”></line><line x1=”238.82″ y1=”78.22″ x2=”250.09″ y2=”69.04″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 244.455px 73.63px 0px;” id=”elfhep8hm2w9l” class=”animable”></line><line x1=”239.1″ y1=”71″ x2=”246.45″ y2=”65.83″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 242.775px 68.415px 0px;” id=”el36j5w4p496x” class=”animable”></line><g id=”eldqzca7y3iwb”><circle cx=”84.17″ cy=”334.1″ r=”20.94″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 84.17px 334.1px 0px; transform: rotate(-21.8deg);” class=”animable”></circle></g><path d=”M89.44,313.84c7.3-8.57,13.51-13.42,15.9-11.84,3.64,2.39-2.89,18.71-14.58,36.44S66.64,368.61,63,366.21c-2.4-1.57-.38-9.19,4.62-19.28″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 84.1699px 334.105px 0px;” id=”elnvt45lzfqn9″ class=”animable”></path><path d=”M63.68,338.4c-10.18-2.93-16.68-6.35-16.27-9.08C48,325,65.59,324,86.6,327.15s37.53,9.12,36.9,13.42c-.45,3-9,4.37-21.15,3.91″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 85.4531px 334.938px 0px;” id=”elkjeko76yojo” class=”animable”></path><path d=”M66.35,323.23c-7.68-13.86-11.52-24.67-8.92-26.36,3.42-2.21,16.64,12.13,29.53,32s20.56,37.83,17.15,40.05c-2.26,1.46-8.81-4.32-16.72-14.16″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 80.7695px 332.895px 0px;” id=”el5pu6u1sfbdm” class=”animable”></path><path d=”M108.29,311.06a3.44,3.44,0,1,1-1-4.77A3.44,3.44,0,0,1,108.29,311.06Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 105.414px 309.172px 0px;” id=”el1bbourn31wi” class=”animable”></path><path d=”M96.9,363.75a3.44,3.44,0,1,1-1-4.77A3.44,3.44,0,0,1,96.9,363.75Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 94.0234px 361.863px 0px;” id=”el3y4k6aqbluq” class=”animable”></path><path d=”M78.52,328a3.44,3.44,0,1,1-1-4.77A3.45,3.45,0,0,1,78.52,328Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 75.6426px 326.113px 0px;” id=”elgfsz7ibv8vs” class=”animable”></path><polygon points=”297.83 178.32 309.61 178.32 315.5 168.12 309.61 157.92 297.83 157.92 291.94 168.12 297.83 178.32″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 303.72px 168.12px 0px;” id=”el8cf2idgvl7o” class=”animable”></polygon><polyline points=”296.12 200.71 290.23 190.51 278.45 190.51″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 287.285px 195.61px 0px;” id=”eliiqxsvi8apk” class=”animable”></polyline><polygon points=”280.03 168.12 291.81 168.12 297.7 157.92 291.81 147.71 280.03 147.71 274.14 157.92 280.03 168.12″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 285.92px 157.915px 0px;” id=”elf9dsm1m8xej” class=”animable”></polygon><polygon points=”297.83 157.92 309.61 157.92 315.5 147.71 309.61 137.51 297.83 137.51 291.94 147.71 297.83 157.92″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 303.72px 147.715px 0px;” id=”elw8a3exjaccj” class=”animable”></polygon><circle cx=”297.7″ cy=”157.92″ r=”1.58″ style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 297.7px 157.92px 0px;” id=”elf6x89wbb39h” class=”animable”></circle><circle cx=”273.1″ cy=”136.5″ r=”1.58″ style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 273.1px 136.5px 0px;” id=”elj4w65g1g5xr” class=”animable”></circle><path d=”M294.54,200.71a1.58,1.58,0,1,1,1.58,1.58A1.58,1.58,0,0,1,294.54,200.71Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 296.119px 200.709px 0px;” id=”el07t0d5rnb0hw” class=”animable”></path><circle cx=”278.45″ cy=”190.51″ r=”1.58″ style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 278.45px 190.51px 0px;” id=”ella62kn9i4fj” class=”animable”></circle><path d=”M326.9,148a1.59,1.59,0,1,1,1.58,1.59A1.58,1.58,0,0,1,326.9,148Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 328.49px 148px 0px;” id=”elasicp7uz624″ class=”animable”></path><circle cx=”290.11″ cy=”190.51″ r=”1.58″ style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 290.11px 190.51px 0px;” id=”elfltp8axk5gh” class=”animable”></circle><path d=”M313.92,148a1.59,1.59,0,1,1,1.59,1.59A1.59,1.59,0,0,1,313.92,148Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 315.512px 148px 0px;” id=”el3ynx6lkfzln” class=”animable”></path><path d=”M296.12,178.33a1.59,1.59,0,1,1,1.58,1.58A1.59,1.59,0,0,1,296.12,178.33Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 297.711px 178.32px 0px;” id=”elgvafs2gcvde” class=”animable”></path><line x1=”315.51″ y1=”147.98″ x2=”328.48″ y2=”147.98″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 321.995px 147.98px 0px;” id=”el6rlhsovu4ob” class=”animable”></line><line x1=”297.7″ y1=”178.33″ x2=”290.11″ y2=”190.51″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 293.905px 184.42px 0px;” id=”elao87jil2kl” class=”animable”></line><line x1=”280.03″ y1=”147.71″ x2=”273.1″ y2=”136.5″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 276.565px 142.105px 0px;” id=”elncpzy347clj” class=”animable”></line><path d=”M363.58,107.5a21.82,21.82,0,0,1,42.1.93″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 384.629px 100.15px 0px;” id=”elu4578nf5ibe” class=”animable”></path><path d=”M382,135.34a21.81,21.81,0,0,1-19.33-21.67″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 372.336px 124.506px 0px;” id=”el90obgeayec4″ class=”animable”></path><path d=”M406.31,113.67a21.81,21.81,0,0,1-21.8,21.81″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 395.41px 124.576px 0px;” id=”eltxpbsdjgd6″ class=”animable”></path><path d=”M407.55,99.84c6.82-.87,11.39-.4,12.1,1.64,1.41,4.06-13.18,12.81-32.59,19.55s-36.28,8.9-37.7,4.83c-.75-2.17,3.07-5.68,9.75-9.51″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 384.504px 113.668px 0px;” id=”elutb5suc40wg” class=”animable”></path><polygon points=”290.11 84.9 292.2 89.13 296.87 89.81 293.49 93.11 294.29 97.76 290.11 95.56 285.93 97.76 286.73 93.11 283.35 89.81 288.02 89.13 290.11 84.9″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 290.11px 91.33px 0px;” id=”eleyvrt4jkkwt” class=”animable”></polygon><path d=”M142.47,73.63a14.2,14.2,0,0,1-14.18,14.19q-.69,0-1.35-.06a14.19,14.19,0,1,1,15.53-14.13Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 128.279px 73.6309px 0px;” id=”el07uifjt23gpi” class=”animable”></path><path d=”M140.2,76.19A2.2,2.2,0,1,1,138,74,2.2,2.2,0,0,1,140.2,76.19Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 137.998px 76.2012px 0px;” id=”el2i85vat6ts” class=”animable”></path><path d=”M120.45,81.77a3.54,3.54,0,0,1-1.28,2.73A14.06,14.06,0,0,1,115,78.71a3.45,3.45,0,0,1,1.83-.51A3.57,3.57,0,0,1,120.45,81.77Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 117.725px 81.3496px 0px;” id=”elvmtjen8g33b” class=”animable”></path><path d=”M138,84a14.09,14.09,0,0,1-9.71,3.86q-.69,0-1.35-.06a5.66,5.66,0,0,1-.12-1.17A5.9,5.9,0,0,1,138,84Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 132.41px 84.2969px 0px;” id=”elmvaa2lcj0q” class=”animable”></path><circle cx=”124.85″ cy=”64.74″ r=”3.26″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 124.85px 64.74px 0px;” id=”elfx7yepbtnj7″ class=”animable”></circle><path d=”M127.87,74a1.51,1.51,0,1,1-1.51-1.51A1.51,1.51,0,0,1,127.87,74Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 126.361px 74px 0px;” id=”eljle7ssy520p” class=”animable”></path><path d=”M139.8,65.35a3.82,3.82,0,0,1-1.23.19,4.15,4.15,0,0,1-4.15-4.16,4.41,4.41,0,0,1,0-.52A14.13,14.13,0,0,1,139.8,65.35Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 137.107px 63.1992px 0px;” id=”el6j5riqklgg” class=”animable”></path><path d=”M465.85,238.29l1.53-3.44-2.48-1.36a7.5,7.5,0,0,0,.05-1.83l2.54-1.24-1.35-3.51-2.72.78a7.48,7.48,0,0,0-1.26-1.32l.93-2.68-3.44-1.53-1.37,2.48a7.48,7.48,0,0,0-1.83,0l-1.23-2.54-3.52,1.35.79,2.71a8,8,0,0,0-1.33,1.27l-2.67-.93L447,229.89l2.48,1.37a7.48,7.48,0,0,0-.05,1.83l-2.55,1.23,1.35,3.52,2.72-.79a7.92,7.92,0,0,0,1.26,1.33l-.92,2.67,3.44,1.53,1.36-2.48a7.5,7.5,0,0,0,1.83.05l1.24,2.55,3.51-1.35-.78-2.72a7.86,7.86,0,0,0,1.32-1.26Zm-10.46-1.92a4.37,4.37,0,1,1,5.77-2.22A4.38,4.38,0,0,1,455.39,236.37Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 457.184px 232.4px 0px;” id=”el443grhc2l6g” class=”animable”></path><path d=”M447.57,255.94l2.08-4.67-3.36-1.86a10.31,10.31,0,0,0,.06-2.48l3.46-1.68L448,240.48l-3.69,1.07a10,10,0,0,0-1.71-1.8l1.26-3.64L439.15,234l-1.85,3.36a10.87,10.87,0,0,0-2.48-.07l-1.68-3.45-4.78,1.84,1.07,3.68a10.83,10.83,0,0,0-1.8,1.72L424,239.86l-2.08,4.67,3.36,1.86a10.31,10.31,0,0,0-.06,2.48l-3.46,1.68,1.84,4.77,3.69-1.06a10.38,10.38,0,0,0,1.71,1.8l-1.26,3.63,4.68,2.08,1.85-3.37a10.33,10.33,0,0,0,2.48.07l1.68,3.45,4.78-1.83-1.07-3.69a10.77,10.77,0,0,0,1.8-1.71Zm-14.2-2.61a5.94,5.94,0,1,1,7.84-3A5.93,5.93,0,0,1,433.37,253.33Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 435.785px 247.881px 0px;” id=”elshzwzjf3cdi” class=”animable”></path></g><g id=”freepik–Earth–inject-2″ style=”transform-origin: 184.445px 182.238px 0px;” class=”animable”><path d=”M240.27,211.61a64.17,64.17,0,0,1-4.63,7.48A63,63,0,0,1,155.05,238c-1.39-.73-2.75-1.51-4.05-2.33s-2.57-1.66-3.79-2.56c-1.48-1.07-2.9-2.21-4.26-3.4l0,0a1.65,1.65,0,0,1-.24-.22l0,0a63.08,63.08,0,1,1,97.61-17.83Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); transform-origin: 184.518px 182.238px 0px;” id=”el492g2f1i07j” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path–inject-2&quot;); transform-origin: 184.416px 182.586px 0px;” id=”elqp3fj9wmbyq” class=”animable”><g id=”elhu4gaga5wn”><g style=”opacity: 0.6; transform-origin: 184.416px 182.586px 0px;” class=”animable”><path d=”M240.27,211.61a64.17,64.17,0,0,1-4.63,7.48l-1.22-1-2.1-1.11-2.21-1.16.37-2.67-.12-2.41c-.13-2.41,1.61-.44,3-1.17a8.09,8.09,0,0,0,2.55-3s1-3.21.67-4.5a36.41,36.41,0,0,0-1.9-4.34l-3.58,5-3-.23L225.26,201l-.37-3.95-1.46-.76-.61-2.27-7.89-2.21-.9-1.58c-.9-1.58-4.53-2.39-4.53-2.39l.89-2.06,1.4-2.3c1.41-2.3,2.87,1.52,2.87,1.52l1.67.87,3.1-2.6.82-3.73,5.05.29a2.25,2.25,0,0,1,1.32-2.5c1.68-.66.94-4.31.3-5.66s-3-.26-3-.26-2.57-3.91-2.92-5.47,4.9-1,7.15-2.57,1.48-4.69.38-4.76,2.15-7.1,8.4-5.17c1.74.54,2.84.35,3.52-.25A63,63,0,0,1,240.27,211.61Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 228.521px 186.098px 0px;” id=”ele56ffyguzne” class=”animable”></path><path d=”M196.54,184.56l-2.14,2.69s-.91-2.17-2.21-1l-2,1.78-1.45,4.06-2.6,1.68-1.59-.83-1.5-.8-1.63-.86-1.56,3-1.27,2.4a15.32,15.32,0,0,0,2.29,3.25l2.76,4.87L187,206.5a25.56,25.56,0,0,1,4.17.5l2.31,1.21-.82,5s-1.74,2.83-2.9,2.05l-1.17-.77-1.9,6.58-.08,3.62s-1.13.47-2.27.85-.42.18-2.81.92-2.2.71-4.14,1.26a26.13,26.13,0,0,0-4.75,2.22l.17,3.48-4.57.67-2.56-1.36.63-2.2.3-3.44-.35-2.57-1.1-2.27,3.08-2.79-.68-1.75-1.75-3.48-3.7,2-1.9,1-4.3-1.93-.47-2.61L154,208l-1.34-2.92-2.38-3.22-.6-2.77,1.34-2.54.71-1.34-2.19-2.95-.6-2.1-3.69-3.35s1.07-.07.83-1.56,2.11-4,2.11-4c1.33.7,5.32,3.48,5.32,3.48l3.49.48s.7,0,1.38-1.32a18.69,18.69,0,0,1,2.78-3.33s-1.61-5.59-.46-6.34,2.32-4.41,2.32-4.41l.92-1.75s-2.17-.95-2.58-2.1-5.76.38-5.76.38l-3.69,2.56L149,171.15l-1.26,2.39s-2.57-3.09-2.58-1.36a24.54,24.54,0,0,1-1.16,5.21s.53.28-.17,1.62-1.46,1.27-3,1.46a38.45,38.45,0,0,1-6-.41s-1,3.7-.31,4.34l.68.62s-1.07,2.69-2.13,2.13l-2.58-1.36-3.61,1.46-4,4.42-.89-.18a63.08,63.08,0,0,1,52.49-71.6c.23,1,.48,1.94.48,1.94l-1,4.94-1.28,2.44-1.1,2.09-1.55,2.94L174,137.9l-.85,4.33L171,143.58l-.62,3.25,3.69,7.21,1,2.83a9.91,9.91,0,0,0-.89,4.32s.45,2.7,2.42,3.77,4.56,2.33,4.56,2.33l-.21,4-.89,1,1.48,4.31c4.51,1.77,4.08,3.25,4.51,1.77l.44-1.47,3.07-1.11,3.91,4.67a2.71,2.71,0,0,1,2.3,1.22C196.91,183.12,198.69,181.87,196.54,184.56Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 159.42px 176.99px 0px;” id=”elh5r9rfx9cln” class=”animable”></path><path d=”M143.54,219.39c.11,1.42-1.69,3.2-1.69,3.2l1.47.77.45,4-1.11,2.12a62.82,62.82,0,0,1-17.45-25.62l.8-4.24,3.53-.5s3.16-2.1,4.56-1.54,2.68,4,2.68,4,1,4.64.87,4.55h0l-.06,0,.08,0,1.44.76.41,1.83-2,3.8h-3.22s-.64-.34-.7,1.33a4.06,4.06,0,0,0,1.67,2.93l3.48-.89.93-3.6,3.42-.67s-.49,2.21.31,2.63l.81.43.48,2.64A2.37,2.37,0,0,0,143.54,219.39Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 134.955px 213.482px 0px;” id=”elw0hkv99kxe” class=”animable”></path><path d=”M160.08,225.05c-.31-.86-.44-1.61-2.57-2.73s-2-.72-2.84.21a3.07,3.07,0,0,1-3.18,1.13c-1.4-.31-.67,1.27-.67,1.27l.34,4.27-3.95,3.9q1.83,1.35,3.79,2.56l.84-2.58L158.4,235c-1.39-.41-.57-2.31-.57-2.31l-1.4-.74S160.39,225.89,160.08,225.05Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 153.652px 228.65px 0px;” id=”eldzokruxm77p” class=”animable”></path><path d=”M201.4,202.85l-2.15-2.17-2.46.77-1,2-.75,1.44,1,2,2,2.43,1.14-2.18s3.17,0,4.83-1.83S201.4,202.85,201.4,202.85Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 199.717px 205px 0px;” id=”elubd4d81wm4d” class=”animable”></path><path d=”M195.08,193.06l4,2.1.16-.94a5.43,5.43,0,0,1,1.08-2.05l-3.06-3.24Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 197.699px 192.045px 0px;” id=”elb3tqz2aeq2″ class=”animable”></path><path d=”M193.72,239.61l-1.15-1.69-1.34-.7h-4.09l-2.33,4.42s-2.23-.3-5.16-.56-2.21.95-2.21.95l-.76,2.78a63.24,63.24,0,0,0,22.14-1.19A28,28,0,0,0,196.2,242Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 187.75px 241.25px 0px;” id=”el4wuo90tec8v” class=”animable”></path></g></g></g><path d=”M240.27,211.61a64.17,64.17,0,0,1-4.63,7.48A63,63,0,0,1,155.05,238c-1.39-.73-2.75-1.51-4.05-2.33s-2.57-1.66-3.79-2.56c-1.48-1.07-2.9-2.21-4.26-3.4l0,0a1.65,1.65,0,0,1-.24-.22l0,0a63.08,63.08,0,1,1,97.61-17.83Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 184.518px 182.238px 0px;” id=”el0mjn2av3jme” class=”animable”></path><path d=”M198.82,243.62a63.24,63.24,0,0,1-22.14,1.19l.76-2.78s-.72-1.21,2.21-.95,5.16.56,5.16.56l2.33-4.42h4.09l1.34.7,1.15,1.69L196.2,242A28,28,0,0,1,198.82,243.62Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 187.75px 241.25px 0px;” id=”el36mf4ku9vvl” class=”animable”></path><path d=”M240.49,153.2c-.68.6-1.78.79-3.52.25-6.25-1.93-9.49,5.09-8.4,5.17s1.86,3.24-.38,4.76-7.5,1-7.15,2.57,2.92,5.47,2.92,5.47,2.3-1.08,2.95.26,1.39,5-.29,5.66a2.25,2.25,0,0,0-1.32,2.5l-5.05-.29-.82,3.73-3.1,2.6-1.67-.87s-1.46-3.82-2.87-1.52l-1.4,2.3-.89,2.06s3.63.81,4.53,2.39l.9,1.58,7.89,2.21.61,2.27,1.46.76.37,3.95,2.94,1.54,3,.23,3.58-5a36.41,36.41,0,0,1,1.9,4.34c.35,1.29-.67,4.5-.67,4.5a8.09,8.09,0,0,1-2.55,3c-1.43.73-3.18-1.24-3,1.17l.12,2.41-.37,2.67,2.21,1.16,2.1,1.11,1.22,1″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 224.994px 186.127px 0px;” id=”elqmf83wq5mtl” class=”animable”></path><path d=”M122.07,191.49l.89.18,4-4.42,3.61-1.46,2.58,1.36c1.06.56,2.13-2.13,2.13-2.13l-.68-.62c-.69-.64.31-4.34.31-4.34a38.45,38.45,0,0,0,6,.41c1.58-.19,2.33-.13,3-1.46s.17-1.62.17-1.62a24.54,24.54,0,0,0,1.16-5.21c0-1.73,2.58,1.36,2.58,1.36l1.26-2.39,2.82-2.24,3.69-2.56s5.35-1.54,5.76-.38,2.58,2.1,2.58,2.1l-.92,1.75s-1.18,3.64-2.32,4.41.46,6.34.46,6.34a18.69,18.69,0,0,0-2.78,3.33c-.7,1.34-1.38,1.32-1.38,1.32l-3.49-.48s-4-2.78-5.32-3.48c0,0-2.35,2.51-2.11,4s-.83,1.56-.83,1.56l3.69,3.35.6,2.1,2.19,2.95-.71,1.34-1.34,2.54.6,2.77,2.38,3.22L154,208l1.46,4.71.47,2.61,4.3,1.93,1.9-1,3.7-2,1.75,3.48.68,1.75-3.08,2.79,1.1,2.27.35,2.57-.3,3.44-.63,2.2,2.56,1.36,4.57-.66-.17-3.49a26.13,26.13,0,0,1,4.75-2.22c1.94-.55,1.75-.52,4.14-1.26s1.66-.54,2.81-.92,2.27-.85,2.27-.85l.08-3.62,1.9-6.58,1.17.77c1.16.78,2.9-2.05,2.9-2.05l.82-5L191.14,207a25.56,25.56,0,0,0-4.17-.5l-3.29-1.73-2.76-4.87a15.32,15.32,0,0,1-2.29-3.25l1.27-2.4,1.56-3,1.63.86,1.5.8,1.59.83,2.6-1.68,1.45-4.06,2-1.78c1.3-1.18,2.21,1,2.21,1l2.14-2.69c2.15-2.69.37-1.44-.73-2.82a2.71,2.71,0,0,0-2.3-1.22l-3.91-4.67L186.53,177l-.44,1.47c-.43,1.48,0,0-4.51-1.77l-1.48-4.31.89-1,.21-4s-2.59-1.27-4.56-2.33-2.42-3.77-2.42-3.77a9.91,9.91,0,0,1,.89-4.32l-1-2.83-3.69-7.21.62-3.25,2.15-1.35.85-4.33-3.86-3.66,1.55-2.94,1.1-2.09,1.28-2.44,1-4.94s-.25-.92-.48-1.94″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 159.83px 177.049px 0px;” id=”el95w8epe5w19″ class=”animable”></path><path d=”M143,229.7a1.62,1.62,0,0,0-.26-.24l0,0,1.11-2.12-.45-4-1.47-.77s1.8-1.78,1.69-3.2a2.37,2.37,0,0,1,1.13-2.13l-.48-2.64-.81-.43c-.8-.42-.31-2.63-.31-2.63l-3.42.67-.93,3.6-3.48.89a4.06,4.06,0,0,1-1.67-2.93c.06-1.67.7-1.33.7-1.33h3.22l2-3.8-.41-1.83-1.44-.76″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 139.199px 217.875px 0px;” id=”el8eswy05l6ce” class=”animable”></path><path d=”M137.63,206.05h0c.16.09-.87-4.55-.87-4.55s-1.28-3.39-2.68-4-4.56,1.54-4.56,1.54l-3.53.5-.8,4.24″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 131.418px 201.721px 0px;” id=”el2ibouplhh9p” class=”animable”></path><path d=”M151.84,233.08l-.84,2.58q-2-1.22-3.79-2.56l3.95-3.9-.34-4.27s-.73-1.58.67-1.27a3.07,3.07,0,0,0,3.18-1.13c.82-.93.72-1.33,2.84-.21s2.26,1.87,2.57,2.73-3.65,6.93-3.65,6.93l1.4.74s-.82,1.9.57,2.31Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 153.652px 228.65px 0px;” id=”el6qloe3ilrnt” class=”animable”></path><path d=”M196.79,201.45l2.46-.77,2.15,2.17s4.25.55,2.59,2.4-4.83,1.83-4.83,1.83L198,209.26l-2-2.43-1-2,.75-1.44Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 199.686px 204.971px 0px;” id=”el8kaefxep438″ class=”animable”></path><path d=”M200.32,192.17a5.43,5.43,0,0,0-1.08,2.05l-.16.94-4-2.1,2.18-4.13Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 197.699px 192.045px 0px;” id=”elog14hhjozyj” class=”animable”></path></g><g id=”freepik–Character–inject-2″ style=”transform-origin: 270.845px 340.13px 0px;” class=”animable”><path d=”M417.33,428.05c-5.36,4.46-46.65,32.8-105.57,28.23-3.17-26.82-15.26-137-1.51-154.28,0,0,33.36-15.91,64.09-9.23s42.69,13.08,44.88,18.62C420.88,315.58,418.51,393.6,417.33,428.05Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 361.803px 373.955px 0px;” id=”elhkyhqigsmr” class=”animable”></path><path d=”M373.32,304.54c-17.7,15.33-40.5,12.09-40,.32.08-1.84,2.05-4.12,2.05-4.12l-.69-1.06-3-4.53c-2.19-3.39-4.93-7.65-6.84-10.75-1.6-2.64,38.29-27.18,38.29-13.07,0,19.88,9.76,23.62,9.76,23.62C376.57,296.43,380,298.77,373.32,304.54Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 350.955px 290.938px 0px;” id=”el7t6phqhuy8q” class=”animable”></path><path d=”M384.51,334.9s-3.57,12.24-1.88,15.75″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 383.344px 342.773px 0px;” id=”eltfzg4be5b7″ class=”animable”></path><path d=”M380.34,299.36c0,11.81-35.23,23.38-45.55,11.53″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 357.564px 307.609px 0px;” id=”el7v6z07tjoop” class=”animable”></path><path d=”M351.36,285.73S349,294.63,338,301.58a4.12,4.12,0,0,0-2.37-1.87,3.11,3.11,0,0,0-1,0l-3-4.53C337.32,291.08,351.36,285.73,351.36,285.73Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 341.494px 293.654px 0px;” id=”elc8el3tkvvva” class=”animable”></path><path d=”M356.3,274.79s-.12,8.78-2,10.57c-13.95,13.38-27.59,14.44-29.84,10.91-15.15-23.76-11.57-30-13.11-34.07-2.73-7.14-6.08-18.8-4.6-25.86,3.3-15.77,33-28,48.64-12.14,7.5,7.59,9.87,24.06,8.29,37.78″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 335.266px 257.396px 0px;” id=”eljb3fiy0i6np” class=”animable”></path><path d=”M313.26,254.86s-4.17-1.87-5.07.36″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 310.727px 254.672px 0px;” id=”el834cskgfnri” class=”animable”></path><path d=”M323.37,255s8.67-3.63,12.57.78″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 329.656px 254.689px 0px;” id=”el8x2loa5frld” class=”animable”></path><path d=”M333,261.15c.14,1.3-.49,2.43-1.42,2.54s-1.79-.88-1.93-2.18.49-2.44,1.42-2.54S332.82,259.85,333,261.15Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 331.324px 261.33px 0px;” id=”el9f5uisjf9zf” class=”animable”></path><path d=”M316,261.54c.15,1.3-.49,2.44-1.42,2.54s-1.79-.87-1.93-2.17.49-2.44,1.42-2.54S315.84,260.24,316,261.54Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 314.324px 261.725px 0px;” id=”elq3vvurfhqr” class=”animable”></path><path d=”M316.42,258.12c1.21,1.95.55,5.28-1.05,9.85s-.19,6.22,5.95,6.68″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 318.041px 266.385px 0px;” id=”el5o0e1e0lpst” class=”animable”></path><path d=”M321.32,282.56s8-.73,11.66-2.74″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 327.15px 281.189px 0px;” id=”elfymrkctin6u” class=”animable”></path><path d=”M372,237.22c0-5.94-5.86-18.13-16.14-19.5h0c-5.91-6.18-14.33-8.45-24.55-6.1-23.62,5.42-30.81,28.74-31.84,32.6-.1.36-.15.56-.15.56l6.32-1.6-2.72,5.31,3.31,2.19-.76.84,3.84,3.7-1.2-6.76c.74-4.36,5.76-10.46,5.76-10.46a16.31,16.31,0,0,0-3.3,8.19c2-5.19,14-10,14-10-3.89,3.16-6,9.34-6,9.34,3.7-4.56,12.37-7.51,17.92-9.08,1.87,4.51,4.84,9.22,9.08,11.83,4,2.46,3.86,7.54,3.86,7.54a23.32,23.32,0,0,1,9,12.36l4.84,6.62S372,264.09,372,237.22Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 335.66px 242.756px 0px;” id=”elvhv3qv92ok” class=”animable”></path><path d=”M351.63,257.52c-1.62-3.47,4.26-12.87,8.43-11.71,2.34.66,5.4,4.93,6,9.41s-2.57,13-5.95,14.85c-2.15,1.2-3.92-2.07-3.92-2.07″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 358.744px 258.023px 0px;” id=”eled4i0wliloo” class=”animable”></path><polygon points=”96.51 427.25 209.5 400.83 445.18 428.05 384.5 469.55 96.51 427.25″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 270.845px 435.19px 0px;” id=”elzi24mttpctt” class=”animable”></polygon><polyline points=”96.51 427.25 209.5 400.83 445.18 428.05″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 270.845px 414.44px 0px;” id=”elxfzfklehmr7″ class=”animable”></polyline><polygon points=”194.29 432.55 240.03 412.33 297.86 415.32 272.14 437.31 194.29 432.55″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 246.075px 424.82px 0px;” id=”elqh64tr3aah” class=”animable”></polygon><path d=”M312.48,301c-14.67,6-17.83,19.49-42.76,72.8,0,0-11.07,2.27-17,15.72s4,24.07,15.43,23.71c0,0,4.59,4,14,3.59s51-64.05,51-64.05Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 292.049px 358.926px 0px;” id=”elxq8o39mbxjb” class=”animable”></path><path d=”M274.09,376.93c6.56,5.84,10.33,14.41,8.33,23.91″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 278.523px 388.885px 0px;” id=”elgrs6vre86mk” class=”animable”></path><path d=”M280.42,379.74s8.06,1.76,9.31,12.08″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 285.076px 385.779px 0px;” id=”elikt7t0b3kf” class=”animable”></path><path d=”M304,349.54a58.84,58.84,0,0,1-3.82-29.67″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 301.846px 334.705px 0px;” id=”elievrw7wawud” class=”animable”></path><path d=”M302.86,335.94c-.61,4.2,3.73,26.56,3.7,50.07″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 304.68px 360.977px 0px;” id=”el456p2yqkjn3″ class=”animable”></path><path d=”M412.52,305.42c18.35,9.22,20.53,37.59,3.22,71.51-12.23,23.94-29.11,59.29-39.79,61.66s-21.1-4.28-21.1-4.28-9-.42-11.72-6.82C335.69,410,354.6,387.9,362,393.19c0,0,23.76-51.67,28.09-54.93″ style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 384.502px 372.262px 0px;” id=”elss5ky12ic39″ class=”animable”></path><path d=”M341.43,416.86C339,404.79,358,390.55,362,393.19c0,0,14.11.79,16.22,10.55″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 359.717px 404.865px 0px;” id=”elmv1fqecj4q” class=”animable”></path><path d=”M393.12,419.43c8.26-14.57,22.62-42.5,22.62-42.5″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 404.43px 398.18px 0px;” id=”elqp3ob0p7bfk” class=”animable”></path><path d=”M362,393.19s9.89-5.92,17.28-.32″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 370.641px 391.826px 0px;” id=”el8px6reya3ei” class=”animable”></path><path d=”M365.38,386s5.46-12,11-23,18.22-27.29,23.49-28.08″ style=”fill: none; stroke: rgb(255, 255, 255); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 382.625px 360.461px 0px;” id=”elbp05l0rvld” class=”animable”></path><path d=”M261.16,407.57a8.14,8.14,0,0,1-3.4-.93c-17-8.87-30.22-23.53-38.18-34.05A125.73,125.73,0,0,1,211.05,360l4.08-17.48s3.84,10,19.27,19.83,33.76,13.07,39.69,23C279.34,394,270.09,408,261.16,407.57Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 243.334px 375.049px 0px;” id=”ellc1rgtrmx8j” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-2–inject-2&quot;); transform-origin: 243.334px 375.049px 0px;” id=”el8z6fsq6o51w” class=”animable”><g id=”elpdqpm3wvanc”><path d=”M261.16,407.57a16.55,16.55,0,0,0-1-3.69c-3.57-8.94-25.17-26.71-25.17-26.71-5.14-.16-10.79-2.3-15.39-4.58A125.73,125.73,0,0,1,211.05,360l4.08-17.48s3.84,10,19.27,19.83,33.76,13.07,39.69,23C279.34,394,270.09,408,261.16,407.57Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); opacity: 0.4; transform-origin: 243.334px 375.049px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M261.16,407.57a8.14,8.14,0,0,1-3.4-.93c-17-8.87-30.22-23.53-38.18-34.05A125.73,125.73,0,0,1,211.05,360l4.08-17.48s3.84,10,19.27,19.83,33.76,13.07,39.69,23C279.34,394,270.09,408,261.16,407.57Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 243.334px 375.049px 0px;” id=”elg4wk9ovnkg9″ class=”animable”></path><path d=”M222.66,358.94s-2.11,9.32-7.67,7.23c-3-1.13-8.78-10.09-9.87-14.61Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 213.891px 359.018px 0px;” id=”eljpgmpjjy44q” class=”animable”></path><path d=”M198.15,301.55l4.54-2.34s12.83.11,20.79,6.58c7.23,5.88,10.9,15.09,10.9,15.09s28.09-15.51,56.78-6.61l11.7,65.21L249.07,383,215.5,351.11Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 250.504px 341.105px 0px;” id=”elkcc9ymk9s2b” class=”animable”></path><path d=”M306.56,382.09s-6.31-.19-14.75.09c-12.76.4-30.39,1.84-38.45,6.53l-.38-.13L245.6,386l-.15-.22c-1.36-2-12.33-17.75-28-24.16l-22.16-61.92s23,1,35.57,21.78l6.31,2.28s37.55-11.12,58.57-7.12Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); transform-origin: 250.924px 344.205px 0px;” id=”elssdlx44yps” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-3–inject-2&quot;); transform-origin: 243.549px 344.211px 0px;” id=”eldrfp8a026r” class=”animable”><g id=”elqyaux98kqpj”><path d=”M245.45,385.79c-1.36-2-12.33-17.75-28-24.16l-22.16-61.92s23,1,35.57,21.78Z” style=”fill-opacity: 0.7; opacity: 0.3; transform-origin: 220.369px 342.75px 0px;” class=”animable”></path></g><g id=”el74b686baux9″><path d=”M291.81,382.18c-12.76.4-30.39,1.84-38.45,6.53l-.38-.13L238.24,326s12.06-2.71,15.77-1.34C254,324.68,278.52,342.77,291.81,382.18Z” style=”fill-opacity: 0.7; opacity: 0.3; transform-origin: 265.023px 356.492px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M306.56,382.09s-6.31-.19-14.75.09c-12.76.4-30.39,1.84-38.45,6.53l-.38-.13L245.6,386l-.15-.22c-1.36-2-12.33-17.75-28-24.16l-22.16-61.92s23,1,35.57,21.78l6.31,2.28s37.55-11.12,58.57-7.12Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 250.924px 344.205px 0px;” id=”elhcq4vjc2ulw” class=”animable”></path><line x1=”237.19″ y1=”323.77″ x2=”251.66″ y2=”383.8″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 244.425px 353.785px 0px;” id=”eldv4vweenoel” class=”animable”></line><line x1=”245.6″ y1=”386.01″ x2=”231.54″ y2=”326.02″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 238.57px 356.015px 0px;” id=”eldo5w9udnzeq” class=”animable”></line><path d=”M209.88,360.05c-3.21-.89-9.68-20.18-6.72-28.49,0,0,3.52-6.11,5-6.53,2.24-.65,11.28-.46,10.84,1.06-1,3.52-7.94,3.46-7.94,3.46l-2.25,4.12.09,2.27s3.27-2.38,4.47-2.31c.62,0,3.82,1.6,6.36,2.94,2.17,1.15,3.5,1.78,3,2.82-1.61,3.46-8.46,1-8.46,1l-2.58,3.89s2.49.43,3.58.55,10.14,6.15,9.87,6.9c-1.07,2.94-9.65-.24-9.65-.24l-1.52,1.27s6.32,1.63,7,1.87c1,.37,4.85,3.33,4.79,3.67-.46,2.6-5.77.69-5.77.69l-4.65-.19a5.72,5.72,0,0,1-2.48,1.28″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 214.082px 342.377px 0px;” id=”elhovh2ib2nwh” class=”animable”></path><path d=”M208.86,335.94s-3,2.52-3.77,3.25-.58,3.05-.58,3.05″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 206.676px 339.09px 0px;” id=”elsnlf4foyu” class=”animable”></path><path d=”M206.69,347.36c0,2.54,1.7,4.08,2.48,4.9s-1.25,3.05,1,4.65″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 208.432px 352.135px 0px;” id=”elyei4q9vmm6a” class=”animable”></path><path d=”M354.81,427.87c-6.35,1.73-13.25-9.43-21.67-21.61h0c-5.56-8-11.78-16.53-18.93-22-.57-.43-1.15-.85-1.73-1.25l4.18-21c8.68,4.55,14.06,11.84,23.07,19.33,14.5,12.07,27.35,19.48,30.91,24.82S365.69,424.9,354.81,427.87Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 341.971px 395.031px 0px;” id=”elz0xyjdoihe” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-4–inject-2&quot;); transform-origin: 323.676px 395.039px 0px;” id=”el54i5vg9yjlq” class=”animable”><g id=”el2lsonguu8pe”><path d=”M333.14,406.25c-5.56-8-11.78-16.53-18.93-22a7,7,0,0,0,2.77-.42S328.28,393,333.14,406.25Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); opacity: 0.4; transform-origin: 323.676px 395.039px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M354.81,427.87c-6.35,1.73-13.25-9.43-21.67-21.61h0c-5.56-8-11.78-16.53-18.93-22-.57-.43-1.15-.85-1.73-1.25l4.18-21c8.68,4.55,14.06,11.84,23.07,19.33,14.5,12.07,27.35,19.48,30.91,24.82S365.69,424.9,354.81,427.87Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 341.971px 395.031px 0px;” id=”el2mpw9pfvcp2″ class=”animable”></path><path d=”M319,382.18a3.47,3.47,0,0,1-2,1.62,7,7,0,0,1-.69.23l-.19,0c-6.71,1.75-21.81-1.89-21.81-1.89s-9.89-4.7-10.49-5.81a27.22,27.22,0,0,1-1.11-2.7l-.27-.79s-3.56-2-4-3.56-1.19-2,1-2.28,14,0,14,0l-12.85-5.24s-8.51-4.29-9.3-5.8-1.78-2.51,2.57-1.91,13.85,3.36,13.85,3.36L295.2,359l-7.44-3.17s-14.64-1.77-11.87-6.32h8.31a85.79,85.79,0,0,1,14,1.78c2.42.74,18.42,10.68,18.42,10.68″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 294.799px 367.01px 0px;” id=”el8aj3a3ton8b” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-5–inject-2&quot;); transform-origin: 299.396px 379.109px 0px;” id=”eljd9ztw3gqh” class=”animable”><g id=”elumcdvvemiq”><path d=”M316.1,384.07c-6.71,1.75-21.81-1.89-21.81-1.89s-9.89-4.7-10.49-5.81a27.22,27.22,0,0,1-1.11-2.7L294.83,375a5.15,5.15,0,0,0,0,5C296.18,382.43,311.56,384.89,316.1,384.07Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); opacity: 0.4; transform-origin: 299.396px 379.109px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M319,382.18a3.47,3.47,0,0,1-2,1.62,7,7,0,0,1-.69.23l-.19,0c-6.71,1.75-21.81-1.89-21.81-1.89s-9.89-4.7-10.49-5.81a27.22,27.22,0,0,1-1.11-2.7l-.27-.79s-3.56-2-4-3.56-1.19-2,1-2.28,14,0,14,0l-12.85-5.24s-8.51-4.29-9.3-5.8-1.78-2.51,2.57-1.91,13.85,3.36,13.85,3.36L295.2,359l-7.44-3.17s-14.64-1.77-11.87-6.32h8.31a85.79,85.79,0,0,1,14,1.78c2.42.74,18.42,10.68,18.42,10.68″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 294.799px 367.01px 0px;” id=”elb8d3krq3xcs” class=”animable”></path><line x1=”282.42″ y1=”372.88″ x2=”297.03″ y2=”375.03″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 289.725px 373.955px 0px;” id=”elizknpf5xww” class=”animable”></line><path d=”M136.78,417.62l36.62,11,67-15.29S199.48,401.71,199.1,402,136.78,417.62,136.78,417.62Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); transform-origin: 188.59px 415.309px 0px;” id=”elmgwt08qv12″ class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-6–inject-2&quot;); transform-origin: 188.59px 415.309px 0px;” id=”elblvf0ovdcij” class=”animable”><g id=”eloyqh4o8pkh”><path d=”M136.78,417.62l36.62,11,67-15.29S199.48,401.71,199.1,402,136.78,417.62,136.78,417.62Z” style=”fill-opacity: 0.7; opacity: 0.3; transform-origin: 188.59px 415.309px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M136.78,417.62l36.62,11,67-15.29S199.48,401.71,199.1,402,136.78,417.62,136.78,417.62Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 188.59px 415.309px 0px;” id=”elcvhn4pl4ixi” class=”animable”></path><path d=”M137.31,404.72c-2.57.18-3.21,9.44-.53,12.9l59.16-12.28,4.74-11.22Z” style=”fill: rgb(204, 225, 254); transform-origin: 167.865px 405.871px 0px;” id=”ela2cwtwd72bm” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-7–inject-2&quot;); transform-origin: 167.865px 405.871px 0px;” id=”elmbixit7qomc” class=”animable”><g id=”el188661w5gn”><path d=”M137.31,404.72c-2.57.18-3.21,9.44-.53,12.9l59.16-12.28,4.74-11.22Z” style=”fill-opacity: 0.7; opacity: 0.3; transform-origin: 167.865px 405.871px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M137.31,404.72c-2.57.18-3.21,9.44-.53,12.9l59.16-12.28,4.74-11.22Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 167.865px 405.871px 0px;” id=”elgfmpuaxgz9c” class=”animable”></path><path d=”M237.53,404.59s-.88,4.87-.31,7.87l-63.89,14.46L139.65,417s-3.5-6.19-.45-11l61.54-10.45Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 187.74px 411.236px 0px;” id=”el0mt4hq72rv8″ class=”animable”></path><polygon points=”137.31 404.72 200.68 394.12 240.03 404.09 173.85 417.28 137.31 404.72″ style=”fill: rgb(204, 225, 254); stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 188.67px 405.7px 0px;” id=”eldfzs2y4b4zp” class=”animable”></polygon><polyline points=”139.56 410.64 173.07 420.62 227.92 409.58″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 183.74px 415.1px 0px;” id=”el1srzc7xmqg6i” class=”animable”></polyline><line x1=”237.04″ y1=”410.6″ x2=”178.06″ y2=”423.18″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 207.55px 416.89px 0px;” id=”eltha6jaqkfcl” class=”animable”></line><path d=”M140.35,414.57c.51.05,25.26,7.67,25.26,7.67″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 152.98px 418.404px 0px;” id=”el1qjx48uratq” class=”animable”></path><line x1=”232.22″ y1=”408.29″ x2=”236.91″ y2=”407.53″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 234.565px 407.91px 0px;” id=”elxf9gjf0gc9″ class=”animable”></line><line x1=”171.98″ y1=”424.09″ x2=”169.49″ y2=”423.53″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 170.735px 423.81px 0px;” id=”elcjz1yr6f57d” class=”animable”></line><path d=”M139.2,406a8.82,8.82,0,0,1,.45,11A10.41,10.41,0,0,1,139.2,406Z” style=”fill: rgb(38, 50, 56); transform-origin: 139.602px 411.5px 0px;” id=”elvmcy28h98uk” class=”animable”></path><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-8–inject-2&quot;); transform-origin: 139.602px 411.5px 0px;” id=”el0h3p9iu1r0b9″ class=”animable”><g id=”elkls8l5upxw”><path d=”M139.2,406a8.82,8.82,0,0,1,.45,11A10.41,10.41,0,0,1,139.2,406Z” style=”fill: rgb(255, 255, 255); fill-opacity: 0.7; opacity: 0.3; transform-origin: 139.602px 411.5px 0px;” class=”animable”></path></g></g><path d=”M139.2,406a8.82,8.82,0,0,1,.45,11A10.41,10.41,0,0,1,139.2,406Z” style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 139.602px 411.5px 0px;” id=”el026iud5onqnh” class=”animable”></path><polygon points=”276.07 420.62 340.02 423.24 333.79 445.25 255.12 442.25 276.07 420.62″ style=”fill: rgb(255, 255, 255); transform-origin: 297.57px 432.935px 0px;” id=”elxiiiofpscwa” class=”animable”></polygon><g style=”clip-path: url(&quot;#freepik–clip-path-9–inject-2&quot;); transform-origin: 297.57px 432.935px 0px;” id=”elkrrouceajwo” class=”animable”><g id=”el4r0n857d8rl”><polygon points=”276.07 420.62 340.02 423.24 333.79 445.25 255.12 442.25 276.07 420.62″ style=”fill: rgb(204, 225, 254); opacity: 0.4; transform-origin: 297.57px 432.935px 0px;” class=”animable”></polygon></g></g><polygon points=”276.07 420.62 340.02 423.24 333.79 445.25 255.12 442.25 276.07 420.62″ style=”fill: none; stroke: rgb(38, 50, 56); stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; transform-origin: 297.57px 432.935px 0px;” id=”eljsoeoljbhts” class=”animable”></polygon></g><defs> <filter id=”active” height=”200%”> <feMorphology in=”SourceAlpha” result=”DILATED” operator=”dilate” radius=”2″></feMorphology> <feFlood flood-color=”#32DFEC” flood-opacity=”1″ result=”PINK”></feFlood> <feComposite in=”PINK” in2=”DILATED” operator=”in” result=”OUTLINE”></feComposite> <feMerge> <feMergeNode in=”OUTLINE”></feMergeNode> <feMergeNode in=”SourceGraphic”></feMergeNode> </feMerge> </filter> <filter id=”hover” height=”200%”> <feMorphology in=”SourceAlpha” result=”DILATED” operator=”dilate” radius=”2″></feMorphology> <feFlood flood-color=”#ff0000″ flood-opacity=”0.5″ result=”PINK”></feFlood> <feComposite in=”PINK” in2=”DILATED” operator=”in” result=”OUTLINE”></feComposite> <feMerge> <feMergeNode in=”OUTLINE”></feMergeNode> <feMergeNode in=”SourceGraphic”></feMergeNode> </feMerge> <feColorMatrix type=”matrix” values=”0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 “></feColorMatrix> </filter></defs><defs><clipPath id=”freepik–clip-path–inject-2″><path d=”M240.27,211.61a64.17,64.17,0,0,1-4.63,7.48A63,63,0,0,1,155.05,238c-1.39-.73-2.75-1.51-4.05-2.33s-2.57-1.66-3.79-2.56c-1.48-1.07-2.9-2.21-4.26-3.4l0,0a1.65,1.65,0,0,1-.24-.22l0,0a63.08,63.08,0,1,1,97.61-17.83Z” style=”fill:#CCE1FE;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-2–inject-2″><path d=”M261.16,407.57a8.14,8.14,0,0,1-3.4-.93c-17-8.87-30.22-23.53-38.18-34.05A125.73,125.73,0,0,1,211.05,360l4.08-17.48s3.84,10,19.27,19.83,33.76,13.07,39.69,23C279.34,394,270.09,408,261.16,407.57Z” style=”fill:#fff;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-3–inject-2″><path d=”M306.56,382.09s-6.31-.19-14.75.09c-12.76.4-30.39,1.84-38.45,6.53l-.38-.13L245.6,386l-.15-.22c-1.36-2-12.33-17.75-28-24.16l-22.16-61.92s23,1,35.57,21.78l6.31,2.28s37.55-11.12,58.57-7.12Z” style=”fill:#CCE1FE;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-4–inject-2″><path d=”M354.81,427.87c-6.35,1.73-13.25-9.43-21.67-21.61h0c-5.56-8-11.78-16.53-18.93-22-.57-.43-1.15-.85-1.73-1.25l4.18-21c8.68,4.55,14.06,11.84,23.07,19.33,14.5,12.07,27.35,19.48,30.91,24.82S365.69,424.9,354.81,427.87Z” style=”fill:#fff;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-5–inject-2″><path d=”M319,382.18a3.47,3.47,0,0,1-2,1.62,7,7,0,0,1-.69.23l-.19,0c-6.71,1.75-21.81-1.89-21.81-1.89s-9.89-4.7-10.49-5.81a27.22,27.22,0,0,1-1.11-2.7l-.27-.79s-3.56-2-4-3.56-1.19-2,1-2.28,14,0,14,0l-12.85-5.24s-8.51-4.29-9.3-5.8-1.78-2.51,2.57-1.91,13.85,3.36,13.85,3.36L295.2,359l-7.44-3.17s-14.64-1.77-11.87-6.32h8.31a85.79,85.79,0,0,1,14,1.78c2.42.74,18.42,10.68,18.42,10.68″ style=”fill:#fff;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-6–inject-2″><path d=”M136.78,417.62l36.62,11,67-15.29S199.48,401.71,199.1,402,136.78,417.62,136.78,417.62Z” style=”fill:#CCE1FE;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-7–inject-2″><path d=”M137.31,404.72c-2.57.18-3.21,9.44-.53,12.9l59.16-12.28,4.74-11.22Z” style=”fill:#CCE1FE;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-8–inject-2″><path d=”M139.2,406a8.82,8.82,0,0,1,.45,11A10.41,10.41,0,0,1,139.2,406Z” style=”fill:#263238;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></path></clipPath><clipPath id=”freepik–clip-path-9–inject-2″><polygon points=”276.07 420.62 340.02 423.24 333.79 445.25 255.12 442.25 276.07 420.62″ style=”fill:#fff;stroke:#263238;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round”></polygon></clipPath></defs></svg>

بازی

34:49 دقیقه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ثبت دیدگاه
  • دیدگها های نامرتبط به دوره تایید نخواهد شد.
  • از نوشتن نظرات تکراری خودداری فرمایید.
  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دقت و توجه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
Subtotal 0 تومان